หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับ >> สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 / เบอร์ภายใน 1241 / E-Mail : iau@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
รวมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักตรวจสอบภายใน
ข่าวสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2561
 1. ระบบฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน
 2. วิธีการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน
 3. ระบบประเมินความพึงพอใจ
 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน-กรณีเปิดทำการศาลในวันหยุด
 5. สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน มิย.61
 6. แนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน
 7. สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนตามรายงานการตรวจสอบภายใน กค.61
 8. การจัดที่พักสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีเป็นผู้เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่ก่อนแล้ว
 9. สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ก.ย.61
 10. ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 11. ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 12. ประชาสัมพันธ์เรื่องแบบสำรวจการใช้ข้อมูลสำรวจอาคารที่ทำการและบ้านพักสำนักงานศาลยุติธรรม
 13. ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาภาพและเสียง (Streaming)
 14. สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ต.ค. 61
 15. ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Streaming หัวข้อ "การใช้รายงานการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง" วันที่ 12 พ.ย 2561
 16. หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
 17. สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน 30 พ.ย. 61
 18. ค่าตอบแทนการนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ตามระเบียบ กบศ. ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาคดีฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สว. พ.ศ. 2561
 19. เงื่อนไขการให้ได้รับค่าตอบแทน/เดือน ในการนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามระเบียบ กบศ. ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาคดีฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สว. พ.ศ. 2561
 20. เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2561 เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมอย่างไร ?
 21. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก)
 22. สำนักตรวจสอบภายในขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการใช้งาน "ระบบฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาของสำนักตรวจสอบภายใน"
 23. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียนสำนักตรวจสอบภายใน
หนังสือเวียนสำนักตรวจสอบภายในปี61
 1. ศย 018/ว 500 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน
 2. ศย 018/ว 555 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2561 เรื่องแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน
 3. ศย 018/ว 645 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2561 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการรับตรวจจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. ด่วนที่สุด ศย 018/ว 790 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561 เรื่อง โปรแกรมสำรวจอาคารที่ทำการและบ้านพักสำนักงานศาลยุติธรรม
 5. ศย 018/ว 830 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาภาพและเสียง (Streaming)
 6. ศย 018/ว 172 (ป) ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด