หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 86
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจในการบังคับเอากับหลักประกันตามสัญญา   
  :: ข่าวที่ 144   :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๓
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๓   
  :: ข่าวที่ 143   :: วันที่ 17 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๕ (ป) ลว. ๑๓ ต.ค. ๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหนับศาลสูง ศาลชั้นต้น ไม่สังกัดภาค และสำนักงานศาลยุต   
  :: ข่าวที่ 142   :: วันที่ 10 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 205 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๗๑๕ ลว. ๑๙ ต.ค. ๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บสำนวนความและเอกสาร   
  :: ข่าวที่ 141   :: วันที่ 5 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 183 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๗๔๑ ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องแบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน   
  :: ข่าวที่ 140   :: วันที่ 30 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 891 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๘ (ป) ลว. ๑๖ ต.ค. ๕๘ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ   
  :: ข่าวที่ 139   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 106 )
ที่ ศย 012/ว ๗๒ (ป) ลว. ๑๒ ต.ค. ๕๘ เรื่อง แจ้งการใช้ Pay-In Slip ไม่ถูกต้องและซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
  :: ข่าวที่ 138   :: วันที่ 26 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๗๐ (ป) ลว. ๕ ต.ค. ๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรหัสหน่วยงานในระบบ GFMIS   
  :: ข่าวที่ 137   :: วันที่ 8 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๖ (ป) ลว. ๓๐ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การใช้หลักฐานในการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการเกี่ยวกับการเงินคดีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 136   :: วันที่ 8 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 94 )
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 134   :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วยรักและเคารพ
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วยรักและเคารพ
  :: ข่าวที่ 133   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๖๒๗ ลว. ๑๕ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การดำเนินการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับศา   
  :: ข่าวที่ 132   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 117 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๖๒๗ ลว. ๑๕ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การดำเนินการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับศา   
  :: ข่าวที่ 131   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๑๕ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การแสดงความประสงค์ตามข้อ ๑๕ ของประการสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือ   
  :: ข่าวที่ 130   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๖๑๑ ลว ๙ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง   
  :: ข่าวที่ 129   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๖ (ป) ลว. ๑๐ ก.ย ๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม   
  :: ข่าวที่ 128   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง   
  :: ข่าวที่ 127   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๕ (ป) ลว. ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบรับเงิน   
  :: ข่าวที่ 126   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๔ (ป) ลว. ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS   
  :: ข่าวที่ 125   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๓ (ป) ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่มผังบัญชีำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 124   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |