หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 40
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๒ ลว ๙ มี.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔   
  :: ข่าวที่ 93   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๗(ป) ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง แนวทางการโอน-รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน (ระหว่างกรม)   
  :: ข่าวที่ 92   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๗๕ ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง ส่วนราการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพรันธุ์พืช พ.ศ ๒๕๔๒   
  :: ข่าวที่ 91   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๗๔ ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง การใช้ระบบการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็คผ่านระบบธนาคาร   
  :: ข่าวที่ 90   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 89   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ที่ ศย ๐๑๒/ ว ๒๓ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ จากระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 88   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่มผังบัญชีของสำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 87   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (   
  :: ข่าวที่ 86   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป และพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป และพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 85   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การโอนเงิน และการบันทึกบัญชีเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบ   
  :: ข่าวที่ 84   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 121 )
ที่ ศย ๐๐๕/ว ๒๐๙ ๑๗ มี.ค ๒๕๕๘ เรื่อง การลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมนาในต่างประเทศ   
  :: ข่าวที่ 83   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
การฝึกอบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
การฝึกอบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
  :: ข่าวที่ 82   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๒๑๓ ๑๘ มี.ค ๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏบัตรการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 78   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 392 )
ที่ ศย 0๒๑/ว ๑๒(ป) ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ การมอบอำนาจในการสั่งหักเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 75   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 307 )
ศย 0๒๑/ว ๙ (ป) ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และว   
  :: ข่าวที่ 74   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
ที่ ศย 0๒๑/ว๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  :: ข่าวที่ 73   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐ (ป) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานด้านธุกรการในการสืบพยานโดยระบบการปร   
  :: ข่าวที่ 72   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 165 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๑๑๔ (ป) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 70   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 235 )
แบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 69   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 415 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๘๓๑ เรื่อง ขอความรุ่วมมือกรอกแบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีฯ
  :: ข่าวที่ 68   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 381 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |