หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 62
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๔๔ ลว. ๑๐ ส.ค ๕๘ เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง   
  :: ข่าวที่ 119   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
ที่ ศย ๐๐๕/ว ๔๙๒ ลว. ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ   
  :: ข่าวที่ 117   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 92 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง "การทำงานเป็นทีม"   
  :: ข่าวที่ 116   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๔๕ (ป) ลว ๒๐ ก.ค. ๕๘ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒)   
  :: ข่าวที่ 114   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๒ (ป) ลว ๕ มิ.ย ๕๘ เรื่อง แจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง   
  :: ข่าวที่ 113   :: วันที่ 16 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๔๔๓ ลว ๑๙ มิ.ย ๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีแทนศาลอื่น   
  :: ข่าวที่ 112   :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 166 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๓ (ป) ลว ๑๙ มิ.ย ๕๘ เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเครื่องบินในชั้นโดยสาร   
  :: ข่าวที่ 111   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 128 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๔๐๙ รวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 110   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 719 )
แบบสำรวจประกอบการประเมินความเสี่ยง   
  :: ข่าวที่ 109   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 389 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๘/ว ๔๐๘ เรื่องขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจประกอบการประเมินความเสี่ยง   
  :: ข่าวที่ 108   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 453 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๓๘๑ ลว. ๒๗ พ.ค ๕๘ เรื่อง แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเปิดทำารศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากาษคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ   
  :: ข่าวที่ 107   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 131 )
ที่ ศย ๐๑๖(กค.)/ว ๓๑๕ ลว.๒๗ เม.ย ๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานขอรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิ   
  :: ข่าวที่ 106   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 99 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๓๕๑ ลว. ๑๕ พ.ค ๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประ   
  :: ข่าวที่ 104   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 116 )
ที่ศย ๐๐๒/ว ๓๕๓ ลว ๑๕ พ.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ 2558   
  :: ข่าวที่ 103   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 205 )
ศย ๐๑๒/ว ๓๕ (ป) ลว. ๑๔ พ.ค ๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข   
  :: ข่าวที่ 102   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ที่ ศย 012/ว ๓๔(ป) ลว. ๑๑ พ.ค ๕๘ เรื่อง การบเิกค่าใช้จ่ายตามมติ๕ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 101   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ที่ ศย ๐๑๒/ ว๓๓(ป) ลว. ๖ พ.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ ๒๕๔๔   
  :: ข่าวที่ 100   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๒(ป) ลว.๒๙ เม.ย ๕๘ เรื่อง คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ ๕ ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักาษพยาบาลข้าราชการ   
  :: ข่าวที่ 99   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ที่ ศย ๐๐๒/ว ๑๘๘ ลว. 10 มี.ค ๕๘ เรื่องระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๑๓)   
  :: ข่าวที่ 98   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๒๔ (ป) ลว. ๑ เม.ย ๕๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเก้าอี้ผู้พิพากษาประจำห้องพิจารณาคดีตัวเดิม   
  :: ข่าวที่ 96   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |