หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 31
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การโอนเงิน และการบันทึกบัญชีเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบ   
  :: ข่าวที่ 84   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
ที่ ศย ๐๐๕/ว ๒๐๙ ๑๗ มี.ค ๒๕๕๘ เรื่อง การลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมนาในต่างประเทศ   
  :: ข่าวที่ 83   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
การฝึกอบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
การฝึกอบรมโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
  :: ข่าวที่ 82   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๒๑๓ ๑๘ มี.ค ๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏบัตรการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 78   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 333 )
ที่ ศย 0๒๑/ว ๑๒(ป) ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ การมอบอำนาจในการสั่งหักเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 75   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 267 )
ศย 0๒๑/ว ๙ (ป) ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และว   
  :: ข่าวที่ 74   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ที่ ศย 0๒๑/ว๑๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  :: ข่าวที่ 73   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐ (ป) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานด้านธุกรการในการสืบพยานโดยระบบการปร   
  :: ข่าวที่ 72   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 159 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๑๑๔ (ป) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 70   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 230 )
แบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 69   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 410 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๘๓๑ เรื่อง ขอความรุ่วมมือกรอกแบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีฯ
  :: ข่าวที่ 68   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 379 )
แบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน   
  :: ข่าวที่ 67   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 723 )
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 66   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 287 )
แบบรายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 65   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 251 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๓๕ ขอความร่วมมือจัดทำรายงานค่าปรับนายประกัน   
  :: ข่าวที่ 62   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 664 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๔๕ เรื่องขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ
  :: ข่าวที่ 61   :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1379 )
เอกสารแนบ ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๔๕ แบบสำรวจตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ   
  :: ข่าวที่ 59   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 831 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๓๕ เอกสารแนบ ๑ แบบรายงานการรับเงินค่าปรับนายประกัน
  :: ข่าวที่ 57   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 490 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๐๗ แบบสำรวจการปฏิบัติงาน(ฉบับแก้ไข)   
  :: ข่าวที่ 55   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 540 )
โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
  :: ข่าวที่ 54   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 166 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |