หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 24
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐ (ป) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานด้านธุกรการในการสืบพยานโดยระบบการปร   
  :: ข่าวที่ 72   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๑๑๔ (ป) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
  :: ข่าวที่ 70   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 207 )
แบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 69   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 404 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๘๓๑ เรื่อง ขอความรุ่วมมือกรอกแบบสอบถามการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีฯ
  :: ข่าวที่ 68   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 373 )
แบบสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายใน   
  :: ข่าวที่ 67   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 708 )
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 66   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 286 )
แบบรายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 65   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 246 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๓๕ ขอความร่วมมือจัดทำรายงานค่าปรับนายประกัน   
  :: ข่าวที่ 62   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 641 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๔๕ เรื่องขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ
  :: ข่าวที่ 61   :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1370 )
เอกสารแนบ ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๔๕ แบบสำรวจตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ   
  :: ข่าวที่ 59   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 813 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๓๕ เอกสารแนบ ๑ แบบรายงานการรับเงินค่าปรับนายประกัน
  :: ข่าวที่ 57   :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 490 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๐๗ แบบสำรวจการปฏิบัติงาน(ฉบับแก้ไข)   
  :: ข่าวที่ 55   :: วันที่ 19 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 534 )
โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
  :: ข่าวที่ 54   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 145 )
ที่ ศย ๐๑๘/ว๖๐๗ ขอข้อมูลการปฏิบัติงาน   
  :: ข่าวที่ 52   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 505 )
ที่ ศย 018/ว 374 เรื่อง แบบสอบถามการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (Word)   
  :: ข่าวที่ 51   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 961 )
โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการดำเนินงาน
  :: ข่าวที่ 42   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 233 )
ตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 41   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 609 )
การแต่งการปฏิบัติราชการของข้าราชการลุกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 40   :: วันที่ 27 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 241 )
ข้อสังเกตการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 38   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 702 )
แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 34   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 356 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |