หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 15
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
ที่ ศย 018/ว 374 เรื่อง แบบสอบถามการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (Word)   
  :: ข่าวที่ 51   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 752 )
โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการดำเนินงาน
  :: ข่าวที่ 42   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
ตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๕ (ป) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 41   :: วันที่ 1 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 416 )
การแต่งการปฏิบัติราชการของข้าราชการลุกจ้าง พนักงานราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 40   :: วันที่ 27 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 152 )
ข้อสังเกตการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 38   :: วันที่ 12 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 509 )
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 36   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 127 )
แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 34   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 298 )
คำแนะนำการกรอกข้อมูลแบบประเิมินการควบคุมภายใน
  :: ข่าวที่ 32   :: วันที่ 26 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 335 )
แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 28   :: วันที่ 19 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 431 )
ดาวโหลดเอกสารแนบ หนังสือ ที่ ศย ๐๑๘/ว ๗๘๓ ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๕๖   
  :: ข่าวที่ 27   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 1147 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายใน
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายใน
  :: ข่าวที่ 22   :: วันที่ 19 ก.ย. 2556 :: ( อ่าน : 296 )
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
  :: ข่าวที่ 21   :: วันที่ 1 ส.ค. 2556 :: ( อ่าน : 172 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง ประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง ประสิทธิภาพการเขียนรายงานด้านการตรวจสอบ
  :: ข่าวที่ 20   :: วันที่ 29 ก.ค. 2556 :: ( อ่าน : 342 )
โครงการอบรมหลักสูตร
โครงการอบรมหลักสูตร " จริยธรรมและการตรวจสอบภายใน
  :: ข่าวที่ 18   :: วันที่ 4 เม.ย. 2556 :: ( อ่าน : 284 )
แบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  :: ข่าวที่ 15   :: วันที่ 21 พ.ย. 2555 :: ( อ่าน : 765 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |