หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 77
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 134   :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วยรักและเคารพ
ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วยรักและเคารพ
  :: ข่าวที่ 133   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๖๒๗ ลว. ๑๕ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การดำเนินการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับศา   
  :: ข่าวที่ 132   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ที่ ศย ๐๒๒/ว ๖๒๗ ลว. ๑๕ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การดำเนินการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับศา   
  :: ข่าวที่ 131   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๖๑๕ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การแสดงความประสงค์ตามข้อ ๑๕ ของประการสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรับและการจ่ายเงินนอกเหนือ   
  :: ข่าวที่ 130   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๖๑๑ ลว ๙ ก.ย. ๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง   
  :: ข่าวที่ 129   :: วันที่ 30 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๖ (ป) ลว. ๑๐ ก.ย ๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม   
  :: ข่าวที่ 128   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง   
  :: ข่าวที่ 127   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๕ (ป) ลว. ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบรับเงิน   
  :: ข่าวที่ 126   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๔ (ป) ลว. ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS   
  :: ข่าวที่ 125   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๓ (ป) ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่มผังบัญชีำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 124   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๒ (ป) ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 123   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๕๑ (ป) ลว. ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบบัญชีมือ และระบบบัญชี GFMIS   
  :: ข่าวที่ 122   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ที่ ศย ๐๑๕/ว ๕๖๑ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  :: ข่าวที่ 121   :: วันที่ 2 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
ที่ ศย ๐๑๕/ว ๕๖๐ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 120   :: วันที่ 2 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๔๔ ลว. ๑๐ ส.ค ๕๘ เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง   
  :: ข่าวที่ 119   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 158 )
ที่ ศย ๐๐๕/ว ๔๙๒ ลว. ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ   
  :: ข่าวที่ 117   :: วันที่ 28 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง "การทำงานเป็นทีม"   
  :: ข่าวที่ 116   :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๔๕ (ป) ลว ๒๐ ก.ค. ๕๘ เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๒)   
  :: ข่าวที่ 114   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๔๒ (ป) ลว ๕ มิ.ย ๕๘ เรื่อง แจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง   
  :: ข่าวที่ 113   :: วันที่ 16 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |