หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ข้อสังเกตด้านการควบคุมภายในและการเงิน  
KM  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนข่าวทั้งหมด 49
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ที่ศย ๐๐๒/ว ๓๕๓ ลว ๑๕ พ.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ 2558   
  :: ข่าวที่ 103   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศย ๐๑๒/ว ๓๕ (ป) ลว. ๑๔ พ.ค ๕๘ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข   
  :: ข่าวที่ 102   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ที่ ศย 012/ว ๓๔(ป) ลว. ๑๑ พ.ค ๕๘ เรื่อง การบเิกค่าใช้จ่ายตามมติ๕ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 101   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ที่ ศย ๐๑๒/ ว๓๓(ป) ลว. ๖ พ.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ ๒๕๔๔   
  :: ข่าวที่ 100   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๒(ป) ลว.๒๙ เม.ย ๕๘ เรื่อง คู่มือนายทะเบียน ฉบับที่ ๕ ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักาษพยาบาลข้าราชการ   
  :: ข่าวที่ 99   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ที่ ศย ๐๐๒/ว ๑๘๘ ลว. 10 มี.ค ๕๘ เรื่องระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๑๓)   
  :: ข่าวที่ 98   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๒๔ (ป) ลว. ๑ เม.ย ๕๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเก้าอี้ผู้พิพากษาประจำห้องพิจารณาคดีตัวเดิม   
  :: ข่าวที่ 96   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว๑๕(ป) ลว.16 มี.ค ๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายโครงการ (บช.๑)   
  :: ข่าวที่ 95   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 94   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๒ ลว ๙ มี.ค ๕๘ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔   
  :: ข่าวที่ 93   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๗(ป) ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง แนวทางการโอน-รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน (ระหว่างกรม)   
  :: ข่าวที่ 92   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๗๕ ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง ส่วนราการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติคุ้มครองพรันธุ์พืช พ.ศ ๒๕๔๒   
  :: ข่าวที่ 91   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๗๔ ลว ๓ เม.ย ๕๘ เรื่อง การใช้ระบบการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็คผ่านระบบธนาคาร   
  :: ข่าวที่ 90   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสรงน้ำพระและขอพรจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 89   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ที่ ศย ๐๑๒/ ว ๒๓ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ จากระบบ GFMIS ของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 88   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒ (ป) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่มผังบัญชีของสำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 87   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ที่ ศย ๐๒๑/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (   
  :: ข่าวที่ 86   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป และพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป และพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 85   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การโอนเงิน และการบันทึกบัญชีเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมเงินงบ   
  :: ข่าวที่ 84   :: วันที่ 23 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 148 )
ที่ ศย ๐๐๕/ว ๒๐๙ ๑๗ มี.ค ๒๕๕๘ เรื่อง การลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม สัมนาในต่างประเทศ   
  :: ข่าวที่ 83   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |