สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ที่ ศย ๐๑๘/ว ๖๙ (ป) ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารแนบ