สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ที่ ศย 021/ว389 ลว 20 มิ.ย 60 เรื่อง ขั้นตอนการส่งเอกสารงานการตรวจจ้างงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับศาลที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายผู้รับจ้าง ที่ปรึกาาควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เอกสารแนบ