สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ที่ศย 025/ว 395 ลว.26 มิย. 60 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลานอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับศาลชั้นต้น
เอกสารแนบ