สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ศย 002/ว 506 ลว.10 สค.60 เรื่อง ระเบียบ ก.บ.ศ. เรื่อง รถราชการและค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉ.17)
เอกสารแนบ