สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ที่ ศย 012/ว 52 (ป) ลว.1 สค 60 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เอกสารแนบ