สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ที่ ศย 012/ว 65 (ป) ลว.5 กย 60 เรื่อง การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
เอกสารแนบ