สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ศย 002/ว 39 22 ม ค.2561 เรื่อง มติเกี่ยวกับการลาอุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เอกสารแนบ