สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ศย 012/ว 96(ป) ลงวันที่ 06-08-2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เอกสารแนบ