ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ >> สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 / เบอร์ภายใน 1241 / E-Mail : iau@coj.go.th

ศย 012/ว 96(ป) ลงวันที่ 06-08-2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เอกสารแนบ