สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

การจัดที่พักสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีเป็นผู้เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่ก่อนแล้ว

การจัดที่พักสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีเป็นผู้เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่ก่อนแล้ว


เอกสารแนบ