สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถิติการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561