สำนักตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักตรวจสอบภายใน โทร.02-541 2326 เบอร์ภายใน 1241

ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน